เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 09:00 - 18:00 น.
Call Center
08-1655-9898

ไปทำพาสปอร์ต ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

10/07/2019 | by WeTrips Travel

การขอทำหนังสือเดินทาง (Passport) สำหรับประชาชนทั่วไป ที่อายุเกิน 20 ปีขึ้นไป จะต้องเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอทำหนังสือเดินทาง ดังต่อไปนี้

● บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง (ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)

● ในกรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรือวันเดือนปีเกิด ซึ่งข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชนให้นำหลักฐานการแก้ไขที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ

สำหรับค่าธรรมเนียมในการทำ Passport เล่มใหม่ ต้องเสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท กรณีจัดส่งไปรษณีย์ เสียค่าบริการ 40 บาท

 

 ไปทำพาสปอร์ตเด็กต้องเตรียมตัวยังไง?

สำหรับสถานที่ให้บริการ ทำพาสปอร์ตเด็ก นั้น คือที่เดียวกันกับทำพาสปอร์ตผู้ใหญ่ค่ะ ซึ่งก็คือ กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีจุดให้บริการอยู่ทั่วประเทศ

ขั้นแรกเราต้องเตรียมเอกสารให้ครบ ซึ่งเอกสารที่ใช้ในการ ทำพาสปอร์ตเด็ก มีดังนี้
– บัตรประจําตัวประชาชนของเด็ก ที่ยังมีอายุการใช้งาน (กรณีที่เด็กมีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
– สูติบัตรฉบับจริง (กรณีเด็กอายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์)
– บัตรประจําตัวประชาชนของพ่อ-แม่
– หากพ่อหรือแม่เป็นชาวต่างชาติ ให้ใช้พาสปอร์ตทางฉบับจริงของพ่อหรือแม่

โดยทั้งพ่อและแม่จะต้องมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ในวันยื่นคําร้อง ทำพาสปอร์ตเด็ก เว้นแต่จะเป็นกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งตามด้านล่างนี้ค่ะ

1.กรณีที่พ่อหรือแม่ หรือ ทั้งพ่อและแม่ ไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมได้

ให้พ่อหรือแม่ที่ไม่สามารถมาลงนาม ทําหนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ที่อําเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น พร้อมบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงที่มีอายุการใช้งานของพ่อหรือแม่ที่ไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมได้ หรือในกรณีที่พ่อหรือแม่อยู่ในต่างประเทศ ให้ทำหนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ จากสถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลใหญ่ไทย

*เฉพาะกรณีที่เด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ ที่พ่อและแม่ไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ ให้ทําหนังสือมอบอํานาจที่อําเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือในกรณีที่พ่อหรือแม่อยู่ต่างประเทศ ให้ทําหนังสือมอบอํานาจจากสถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลใหญ่ไทย ให้บุคคลอื่นที่อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เป็นคนพาเด็กมายื่นคําร้องขอทําพาสปอร์ตเพิ่มเติม พร้อมบัตรประชาชนฉบับจริงของผู้รับมอบอํานาจ

2.กรณีที่พ่อและแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส และเด็กอยู่ในความปกครองของผู้เป็นแม่

แม่สามารถลงนามให้ความยินยอมได้ฝ่ายเดียว พร้อมกับบันทึกคําให้การรับรองการปกครองบุตร (ป.ค.14) ที่ออกโดยอําเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น และบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงของแม่

3.กรณีที่พ่อและแม่จดทะเบียนหย่า

พ่อหรือแม่ที่เป็นผู้ปกครองบุตรเพียงผู้เดียวในบันทึกการหย่า สามารถเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมได้ฝ่ายเดียว พร้อมนำบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงของพ่อหรือแม่มาด้วย

4.กรณีที่เด็กเป็นบุตรบุญธรรม

ให้พ่อหรือแม่ที่เป็นผู้รับบุตรบุญธรรม เป็นผู้ลงนามให้ความยินยอม พร้อมนำทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม และบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงของผู้รับบุตรบุญธรรมมาด้วย

5.กรณีพ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต

ให้พ่อหรือแม่ที่ยังมีชีวิตมาลงนามให้ความยินยอม พร้อมนำบัตรประชาชนฉบับจริงของตน และใบมรณบัตรของอีกฝ่ายหนึ่งมาด้วย

6.กรณีอื่นๆ ที่จะต้องมีคําสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้ปกครอง เช่น
– 6.1 กรณีพ่อและแม่เสียชีวิต
– 6.2 กรณีพ่อหรือแม่ของเด็กเป็นชาวต่างชาติ ไม่ได้จดทะเบียนสมรส และไม่สามารถตามหาอีกฝ่ายหนึ่งมาลงนามให้ความยินยอมได้
– 6.3 กรณีพ่อและแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่เด็กอยู่ในความดูแลของพ่อฝ่ายเดียวมาโดยตลอดและไม่สามารถติดต่อแม่ได้ ให้ผู้ปกครองที่มีชื่อระบุตามคําสั่งศาลเป็นผู้ลงนาม พร้อมกับนำคําสั่งศาลมาด้วย และบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงของผู้ปกครอง


เมื่อเราเตรียมเอกสารครบถ้วนตามข้างต้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ

การตรวจสอบเอกสาร เมื่อเราไปถึงที่จุดบริการแล้ว ส่งให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่นำมา หากถูกต้องครบถ้วนแล้วก็จะได้รับบัตรคิว เพื่อเข้ารับบริการการทำพาสปอร์ตตามลำดับต่อไป เช่น การวัดส่วนสูง เป็นต้น

ขั้นตอนถัดไปคือ เมื่อเข้าบูธบริการ เจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบเอกสารอีกครั้งหนึ่ง และมีการเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ลายนิ้วมือ การถ่ายรูป และการกรอกเอกสารต่างๆ เพื่อเก็บเป็นหลักฐานข้อมูล

เมื่อเสร็จขั้นตอนในบูธบริการเรียบร้อย ขั้นตอนสุดท้ายคือการชำระเงินค่าทำพาสปอร์ตเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาทโดยพาสปอร์ตไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ จะใช้เวลาในการผลิตประมาณ 2 วันทำการ

**แต่ถ้าเราอยากได้ในวันถัดไปเลย จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท แต่ถ้ารีบกว่านั้น แบบทำวันนี้ ขอรับวันนี้เลย จะต้องเสียธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท

โดยเราสามารถเลือกได้ว่าจะไปรับด้วยตนเองที่จุดบริการนั้นๆ หรือให้ส่งไปรษณีย์มาที่บ้าน ซึ่งการส่งไปรษณีย์เราจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการส่งพร้อมกับการชำระเงินค่าทำพาสปอร์ตด้วย สำหรับการส่งไปรษณีย์ EMS 40 บาท โดยจะได้รับเล่มพาสปอร์ต 5-7 วันทำการหลังจากวันที่ไปยื่นคำร้อง และมีการส่งแบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ PSP ค่าบริการ 60 บาท จะได้รับประมาณ 3 วันทำการหลังจากวันที่ไปยื่นคำร้อง

เห็นไหมคะ ว่าการทำพาสปอร์ตเด็กนั้นไม่ได้ยากไปกว่าของผู้ใหญ่เลยค่ะ อาจจะยุ่งยากแค่ในกรณีที่พ่อแม่ไม่สามารถมาเซ็นยินยอมให้ได้ เป็นต้น และไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ ก่อนออกเดินทางไป ทัวร์ต่างประเทศ ก็ต้องไปทำพาสปอร์ตให้เรียบร้อย รวมถึงผู้ที่มีพาสปอร์ตอยู่แล้ว ก็ต้องตรวจสอบอายุการใช้งานของพาสปอร์ตด้วยนะคะ ถ้าจะให้ชัวร์ พาสปอร์ตควรมีอายุมากกว่า 6 เดือน ก่อนออกเดินทางด้วยค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก https://teen.mthai.com/variety/143935.html